Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle overeenkomsten voor de organisatie van een reis en aanverwanten verzorgd door TravelPA. In voorkomende gevallen kunnen, naast onze algemene voorwaarden, tevens voorwaarden van leveranciers van TravelPA van toepassing zijn. Indien de voorwaarden van deze leveranciers afwijken van de algemene voorwaarden van TravelPA, wordt hiervan vooraf schriftelijk melding gemaakt.
Op alle aanbiedingen, overeenkomsten, de uitvoering en alle daaruit voortvloeiende zaken tussen de opdrachtgever en TravelPA, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

1. Opdrachtgever en aanmelder
De opdrachtgever die de reis reserveert en definitief boekt, is altijd hoofdelijk aansprakelijk voor alle afspraken die door hem/haar en voor andere deelnemers worden gemaakt. Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de aanmelder), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. Alle verkeer (ook het betalingsverkeer) tussen de reiziger(s) enerzijds en TravelPA anderzijds verloopt uitsluitend via de aanmelder.

2. De opdracht
De opdracht is de overeenkomst tussen de opdrachtgever en reisorganisator TravelPA, waarbij TravelPA zich verbindt diensten te verlenen op het gebied van reizen in de ruimste zin van het woord. Onder reis/arrangement wordt verstaan het geheel van de werkzaamheden dat TravelPA blijkens de overeenkomst, voor de opdrachtgever moet verrichten. Tenzij anders aangegeven, wordt onder prijs de pakketprijs verstaan. De pakketprijs is de prijs die verschuldigd is voor het (reis)arrangement als geheel.

3. Aanbod
Het aanvragen van een reisvoorstel is kosteloos en vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen. Een offerte wordt altijd onder voorbehoud van beschikbaarheid afgegeven. De geldigheid van een afgegeven offerte is in de regel vijf werkdagen, tenzij anders aangegeven. Het aanbod van TravelPA is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de reissomberekening of andere fouten is toegestaan. De herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch vóór 12.00 uur de tweede werkdag na de dag van aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. De reiziger heeft in dat geval recht op onverwijlde restitutie van eventueel betaalde gelden.

4. Aanvaarding van het aanbod
Indien de opdrachtgever zich akkoord verklaart met de offerte aanvaart hij deze. De aanvaarding vindt schriftelijk of via elektronische weg plaats. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de reiziger schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging hiervan, eventueel in de vorm van een factuur. In de overeenkomst wordt het definitieve (reis)programma beschreven. De reiziger heeft na het schriftelijk of via elektronische weg aanvaarden van de overeenkomst geen recht om deze kosteloos te annuleren.
Het reisprogramma, de prijzen en de afspraken die in het contract worden vermeld, zijn te allen tijde bindend, onder voorbehoud van typefouten of fouten in berekeningen. De prijsstelling in het contract kan afwijken van de prijzen die in de offerte worden genoemd.
De reiziger verstrekt TravelPA uiterlijk bij het aanvaarden van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.

5. De reissom
Tenzij anders vermeld, wordt onder ‘reissom’ de pakketprijs verstaan in Euro’s. De reissom is verschuldigd voor het arrangement in zijn geheel. De reissom wordt vermeld in de opdrachtbevestiging.

6. Betaling
Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling van minimaal 20% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan (met een minimum van € 250,00). De totale kosten van de vliegtickets, luchthavenbelastingen, brandstoftoeslagen, reserveringskosten, bijdrage van het Calamiteitenfonds en eventuele afgesloten reis- en annuleringsverzekeringen zullen altijd volledig door TravelPA in de aanbetaling worden opgenomen. De boekingsbewijzen van deze onderdelen (tickets, vouchers, polissen) worden na de vooruitbetaling of betaling van de totale reissom direct aan de reiziger geleverd. Maatwerkreizen kunnen afwijkende aanbetalings- en/of restbetalingsvoorwaarden hebben. Indien hier sprake van is, maakt TravelPA deze vooraf aan de reiziger kenbaar.
Het restant van de reissom dient uiterlijk zes weken voor de vertrekdag in het bezit zijn van TravelPA. Indien de reiziger niet tijdig heeft betaald, zendt TravelPA de reiziger een kosteloze betalingsherinnering, waarin de reiziger een termijn van vijf kalenderdagen wordt gesteld om de betaling alsnog te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. TravelPA heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen.
Indien de overeenkomst binnen zes weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de reissom in zijn geheel te worden voldaan, binnen vijf werkdagen na ontvangst van de factuur. Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen te geschieden door middel van een overboeking op een door TravelPA aangewezen IBAN-nummer. TravelPA behoudt zich het recht om in geval van sterke koersfluctuaties of wijzigingen van vervoers- en arrangementskosten, de kosten aan de reiziger door te berekenen.

7. Betalingsverzuim
De reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens TravelPA heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag rente verschuldigd, te weten 5% per maand over de eerste maand waarin de betaling uit blijft en 5% per maand over de volgende maanden, dit tot het uitstaande bedrag voldaan is. Dit verzuim geeft TravelPA, zonder dat nadere in gebreke stelling vereist is, het recht de overeenkomst als geannuleerd te beschouwen, zonder enige aansprakelijkheid aan de zijde van TravelPA. Voorts is de reiziger gehouden tot vergoeding van door TravelPA gemaakte incassokosten. Deze bedragen 15% over de totale reissom.

8. Reisdocumenten, inentingen en verzekeringen
De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart. Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst verstrekt TravelPA algemene op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied aan de reiziger. De reiziger is echter zelf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd. De aanvraag van eventuele visa kan TravelPA desgewenst verzorgen. Reizigers dienen te allen tijde een reisverzekering af te sluiten. Indien gewenst kan TravelPA voor alle reisdeelnemers een (doorlopende) reis- en/of annuleringsverzekering via Allianz afsluiten. TravelPA is niet aansprakelijk indien blijkt dat aan (een deels van) de bovenstaande vereisten niet is voldaan.

9. Reisbescheiden
TravelPA stelt de benodigde reisbescheiden uiterlijk 10 kalenderdagen voor de dag van vertrek in het bezit van de reiziger, tenzij dit redelijkerwijs niet van TravelPA kan worden gevergd.  Ingeval een reis wordt geboekt binnen 10 kalenderdagen voor de dag van vertrek geeft TravelPA aan wanneer en op welke wijze de benodigde reisbescheiden in het bezit van de reiziger worden gesteld.

10. Wijzigingen door de reiziger
Indien TravelPA voor of tijdens de uitvoering van het arrangement op verzoek van de opdrachtgever wijzigingen in (onderdelen van) het arrangement aanbrengt, worden er, voor zover mogelijk, geen extra kosten in rekening gebracht. De meerkosten die, in verband met dergelijke wijzigingen, worden gemaakt door (door TravelPA ingeschakelde) derden die met de uitvoering van (een deel van) het arrangement belast zijn, worden wel doorberekend. Wijziging van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende passagiers wordt beschouwd als een (deel-)annulering waarop artikel 10 van toepassing is.

11. In-de-plaatsstelling
Tijdig voor de aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

 • de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden; en
 • het verzoek wordt uiterlijk 7 kalenderdagen vóór vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht; en
 • de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze in-de-plaatsstelling.
  De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover TravelPA voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, eventuele wijzigings- en communicatiekosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

12. Annulering door de reiziger
Indien een overeenkomst door de reiziger wordt geannuleerd, brengt TravelPA de reiziger naast de verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten in rekening:

 • bij annulering tot de 42ste kalenderdag (exclusief) voor de vertrekdag: de aanbetaling.
 • bij annulering vanaf de 42ste dag tot de vertrekdag: de volledige reissom;
  Bij een gedeeltelijke annulering heeft TravelPA het recht, met terzijdestelling van de onder artikel 10 omschreven annuleringsregeling en ongeacht het tijdstip van annulering, de kosten en schade die de door haar ingeschakelde derden door de gedeeltelijke annulering lijden en andere werkelijke schade en kosten, volledig aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Onder een gedeeltelijke annulering wordt verstaan; De verlaging van het aantal deelnemers in vergelijking met het aantal genoemd in de opdrachtbevestiging. Indien gedeeltelijke annulering niet mogelijk is of niet wordt geaccepteerd, wordt de overeenkomst voor alle reizigers geannuleerd en zijn alle reizigers annuleringsgeld verschuldigd. Annuleringen kunnen telefonisch doorgegeven worden, gevolgd door een schriftelijke bevestiging van de annulering binnen 3 werkdagen. TravelPA zal vervolgens een schriftelijke ontvangstbevestiging en annuleringsnota sturen.

13. Opzegging door de reisorganisator
TravelPA heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van TravelPA aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Een gewichtige omstandigheid voor TravelPA is in ieder geval aanwezig als vóór datum vertrek een voor dat gebied door de Calamiteiten- commissie van het Calamiteitenfonds vastgestelde dekkingsbeperking, dan wel uitkeringsvatbare situatie geldt. Indien de oorzaak van de opzegging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger. Indien de oorzaak van de opzegging aan TravelPA kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reisorganisator. Indien de oorzaak van de opzegging noch aan de reiziger noch aan de reisorganisator kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade. Indien de reisorganisator door de opzegging geld bespaart, heeft de reiziger voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.

14. Wijzigingen door de reisorganisator
TravelPA heeft het recht de overeengekomen dienstverlening te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden als nader omschreven in artikel 14. Wijzigingen deelt TravelPA binnen 3 kalenderdagen aan de reiziger mee, nadat hij van de wijziging op de hoogte is gesteld. Vanaf 10 kalenderdagen voor vertrek deelt hij deze binnen 1 kalenderdag mee.
Als de wijziging één of meer wezenlijke punten betreft kan de reiziger de wijziging(en) afwijzen. Als de wijziging één of meer niet-wezenlijke punten betreft kan de reiziger de wijziging slechts afwijzen indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt. Indien TravelPA door de wijziging geld bespaart, heeft de reiziger voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.
In geval van wijziging doet TravelPA de reiziger indien mogelijk een alternatief aanbod. Dit doet hij binnen 3 kalenderdagen nadat TravelPA van de wijziging op de hoogte is gesteld. Vanaf 10 kalenderdagen voor vertrek geldt hiervoor een termijn van 1 kalenderdag. Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven en dient te worden bepaald naar de volgende omstandigheden die uit het vervangende aanbod moeten blijken:

 • de situering van de accommodatie in de plaats van bestemming;
 • de aard en klasse van de accommodatie;
 • de faciliteiten die de accommodatie verder biedt.
  Bij de hier bedoelde beoordeling moet rekening worden gehouden met:
 • de samenstelling van het reisgezelschap;
 • de aan TravelPA bekendgemaakte en door hem schriftelijk
  bevestigde bijzondere eigenschappen of omstandigheden van de betrokken reiziger(s) die door de reiziger(s) als van wezenlijk belang zijn opgegeven;
 • de door de reiziger verlangde afwijkingen van het programma of toevoegingen daaraan, die door TravelPA schriftelijk voor akkoord zijn bevestigd.

De reiziger die gebruik maakt van zijn recht om de wijziging of alternatief aanbod ingevolge de vorige leden af te wijzen, moet dit binnen 3 kalenderdagen na ontvangst van het bericht over de wijziging of van het alternatieve aanbod kenbaar maken. Vanaf 10 kalenderdagen voor vertrek geldt hiervoor een termijn van 1 kalenderdag.
Als de reiziger de wijziging of het alternatieve aanbod afwijst, heeft TravelPA het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Hij moet – op straffe van verval – van dit recht gebruik maken binnen 3 kalenderdagen na ontvangst van de afwijzing door de reiziger. Vanaf 10 kalenderdagen voor vertrek geldt hiervoor een termijn van 1 kalenderdag. De reiziger heeft in dat geval recht op kwijtschelding of teruggave van de reissom (of, indien de reis reeds ten dele is genoten, op teruggave van een evenredig deel daarvan) binnen 2 weken. Wanneer een termijn uit het voorgaande in dit artikel eindigt op een zon- of in Nederland erkende feestdag, wordt die termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag 12.00 uur. Indien de oorzaak van de wijziging aan TravelPA kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade van de reiziger voor rekening van TravelPA. Indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger. Indien de oorzaak van de wijziging noch aan de reiziger noch aan TravelPA kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade. Indien na aanvang van de overeengekomen reis een belangrijk gedeelte van de diensten, waarop de overeenkomst betrekking heeft, niet kan worden verleend, zorgt TravelPA ervoor dat passende, alternatieve regelingen worden getroffen met het oog op continuering van de reis. Indien dergelijke regelingen niet mogelijk zijn, verstrekt TravelPA de reiziger(s) indien nodig een gelijkwaardig vervoermiddel dat hem/hen terug brengt naar de plaats van vertrek dan wel een andere met de reiziger(s) overeengekomen plaats van terugkeer. TravelPA is verplicht de reiziger(s) te informeren over een door hem doorgevoerde wijziging in de vertrektijd. Deze verplichting geldt ten aanzien van de terugreis niet jegens reizigers die hebben geboekt voor uitsluitend vervoer en/of van wie het verblijfs- adres niet bekend is.

15. Aansprakelijkheid en overmacht
Onverminderd het bepaalde in de artikelen 13 en 14 is TravelPA verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokkenen als bedoeld in artikel 19.
Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen, is TravelPA verplicht de eventuele schade van de reiziger te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan TravelPA is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:

 • de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de reiziger; of
 • de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of
 • de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die TravelPA of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet
 • de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht.

Indien een cruise onderdeel is van de overeenkomst en de reiziger niet of niet tijdig de vertrekhaven kan bereiken doordat de vliegreis naar de vertrekhaven geen doorgang kan vinden ten gevolge van extreme weers- omstandigheden en/of overheidsmaatregelen die de vlucht onmogelijk maken, komt dit voor risico van de reiziger. Voorwaarde is dat de reiziger door of namens TravelPA voorafgaand aan de boeking op dit risico en de verzekerbaarheid daarvan is gewezen. De reiziger blijft in dat geval de volledige reissom verschuldigd, onder aftrek van de kosten van het luchtvervoer.
Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

16. Hulp en bijstand
TravelPA verleent naar gelang de omstandigheden de reiziger hulp en bijstand, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. Indien de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen, is TravelPA tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de reiziger.
Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan TravelPA zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Voor TravelPA bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht; voor de reiziger bestaat deze o.a. uit extra verblijf- en repatriëringskosten.

17. Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid reisorganisator
Ingeval op een in de reis begrepen dienst een Verdrag, Verordening of wet van toepassing is dat een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid aan de dienstverlener toekent of toestaat, is de aansprakelijkheid van TravelPA dienovereenkomstig uitgesloten of beperkt. TravelPA is evenmin aansprakelijk indien en voor zover de reiziger zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringskostenverzekering.
Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van TravelPA voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom.
De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van TravelPA gelden ook ten behoeve van werknemers van TravelPA, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij een Verdrag, Verordening of wet dit uitsluit.

18. Verplichtingen van de reiziger
De reiziger(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van TravelPA ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.
De reiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door TravelPA van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van TravelPA in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen.
Alle uit een dergelijke situatie voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger, indien en voorzover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Indien en voorzover de oorzaak van de uitsluiting de reiziger niet kan worden toegerekend, wordt hem restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan verleend.
De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te beperken

19. Klachten tijdens de reis
Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst dient ter plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet de reiziger zich – in deze volgorde – melden bij: de betrokken dienstverlener, de plaatselijke vertegenwoordiging of, als deze niet aanwezig of bereikbaar is, de reisorganisator TravelPA. Indien de tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis moet deze in ieder geval onverwijld worden gemeld bij TravelPA.
Als een tekortkoming ter plaatse niet bevredigend wordt opgelost, zorgt TravelPA voor een adequate mogelijkheid om deze in de vorm van een klacht schriftelijk vast te leggen. Eventuele communicatiekosten worden door TravelPA vergoed, tenzij blijkt dat deze redelijkerwijs niet hadden behoeven te worden gemaakt. Indien de reiziger niet aan de meldingsplicht en klachtrapportage heeft voldaan en de dienstverlener of TravelPA daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding worden beperkt of uitgesloten.

20. Klachten na de reis
ls een klacht niet bevredigend is opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na afloop van de reis (c.q. de genoten dienst) of na de oorspronkelijke vertrekdatum als de reis geen doorgang heeft gevonden, schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij TravelPA. Als de klacht de totstandkoming van een overeenkomst betreft, dient deze binnen één maand na kennisname door de reiziger van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, bij TravelPA te worden ingediend. Indien de reiziger de klacht niet tijdig indient, wordt deze door TravelPA niet in behandeling genomen, tenzij de reiziger hiervoor redelijkerwijs geen verwijt treft. TravelPA geeft de reiziger hierover schriftelijk of langs elektronische weg bericht. TravelPA zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven.

21. Eigen risico
Deelname aan een reis is voor eigen risico van de deelnemers. Deelname aan eventuele geplande activiteiten is voor eigen risico. TravelPA is niet aansprakelijk voor verlies van welke aard en voor welk persoonlijk letsel van deelnemers dan ook.

22. Verantwoordelijkheid opdrachtgever
De volgende zaken zijn voor verantwoordelijkheid van de opdrachtgever:

 • Tijdige aanwezigheid bij de luchthaven en bij aanvang van onderdelen van de reis. Claims die voortvloeien uit het missen van vluchten of de start van (onderdelen van) het programma worden niet in behandeling genomen.
 • Indien nodig, dient u te zorgen voor een creditcard. Op sommige plaatsen is dit een vereiste om bijvoorbeeld een auto te kunnen huren.

23. Niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming
Onder een niet toerekenbare tekortkoming wordt verstaan: Een tekortkoming die niet te wijten is aan de schuld van TravelPA en die noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar rekening behoort te komen. Oorzaken van niet toerekenbare tekortkomingen zijn onder andere werkstaking, extreme weersomstandigheden, overheidsmaatregelen en wanprestatie van derden van wiens diensten TravelPA gebruik maakt. Indien de oorzaak van de niet toerekenbare tekortkoming van tijdelijke aard zal zijn, heeft TravelPA het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de tekortkoming in de nakoming oplevert zich niet meer voordoet. Is de situatie van de niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van blijvende aard, dan kunnen TravelPA en de opdrachtgever een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.

Door het bezoeken van deze website, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Sluit